Om Miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår relation till miljön, det finns mycket som kan bli bättre inom bygg och vi har som mål att göra det bästa vi kan för att det skall bli mindre miljöpåverkan i vårt arbete.

Vi börjar redan vid valet av material, vi försöker alltid att använda oss av material som inte innehåller miljögifter eller på något annat sätt påverkar naturen. Många material är miljöpåverkande trots att vi inte tror det genom transporter och andra mindre synliga processer som materialet måste genomgå före leverans, därför kollar vi alltid upp hela kedjan från produktion till leverans så att vi vet att det är så liten påverkan på miljön som möjligt.

Miljöarbetet fortsätter sedan i vår egen verksamhet, vi försöker att hålla alla transporter till ett minimum och kombinera personaltransport med materialinköp då det går. Vi använder oss också i de fall det gå av miljövänliga alternativ när vi väljer verktyg och metoder för det vi gör.

För en mer långsiktig syn på miljöpåverkan har vi börjat se mer och mer på bland annat passivhus-teknik och energieffektivisering av projekten vi jobbar på. Genom att minska mängden energi som krävs för uppvärmning av en villa påverkar vi inte bara elräkningen utan även klimatet genom att ta bort koldioxidutsläpp, minska behovet av destruktiva elproduktionsanläggningar och sätta en ny standard för hur mycket energi vi behöver.

Miljöpolicy

Miljötänkandet skall genomsyra Hakabs verksamhet, vi arbeter aktivt med att reducera vår miljöpåverkan och att inte skapa mer påverkan än vi behöver. Vårt mål är att förebygga föroreningar i mark, luft och vatten genom att ha en smart framförhållning på arbetsplatsen och i planeringen.

För att uppnå ett så litet fotavtryck i miljön som möjligt så tar vi till vara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet för förbättringar i miljöfrågan, allt som kan förminska våra utsläpp är positivt och den tanken ska vi alltid ha med oss.

Vi ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar för en bättre framtid för både oss och samhället som vi alla lever i.